IDEE 203 IDEE 205

Idee 204


   Op de omslag van de eerste aflevering myner IDEEËN heb ik gezegd dat ik niet alle brieven kan beantwoorden, die aan my in m'n hoedanigheid van publiek persoon gericht worden. Dit is waar. Uit alle oorden van 't land ontvang ik betuigingen van sympathie en van antipathie, vragen om inlichting of om toelichting, pogingen om my terugtebrengen van m'n verkeerde denkbeelden... 't is 'n ware sneeuwval waaronder men my begraaft.
   In zekere zin doet me dit genoegen. 't Is 'n bewys dat de gisting aanwezig is, die ik zal nodig hebben om te veranderen wat me verkeerd voorkomt. Ik neem dan ook zeer nauwkeurig nota van alles wat men my schryft, hier-en-daar om de belangrykheid van de brieven-zelf, en  -- waar die ontbreekt --  om ze te beschouwen als bydragen tot de tekenen des tyds.
   Wie my schryft kan verzekerd wezen dat z'n schryven invloed heeft, al waar 't dan ook niet juist zulke invloed als hy of zy zich voorstelde.
   Maar wat het antwoorden aangaat, men bedenke zich dat ik alleen ben, dat ik stryd-voer tegen zeer veel vyanden die  -- om nu eens 't allereenvoudigste te noemen --  ieder voor zich, in materieel opzicht zelfs, my vele malen in kracht te bovengaan.
   Op de behandeling byv. van de Indische zaken heb ik  -- en behoor ik te hebben --  meer invloed dan 'n minister die men gister niet kende en wiens naam morgen zal vergeten zyn. Maar dit belet niet dat de natie aan zo'n minister, zolang hy aan 't bestuur is, 'n plaatsje aanwyst waar hy rustig zitten kan, dat hy wordt bygestaan door afgerichte sekretarissen... dat men hem turf en hout verstrekt...
   Zo'n minister heeft geen wetskoncept af te breken omdat z'n vrouw en kinderen in nood zyn, of omdat het rookt in z'n ministerie...

   Ik hoor dat de nieuwe verwarmingstoestellen niet voldoen. Nu ja... zo-iets gebeurt zelden. En áls dit eens het geval is, wél, dan wordt de portefeuille heel voorzichtig overgebracht naar 'n ander lokaal. En ik? Och, als mijn kachel rookt, of als ik geen brandstof heb...
   Dan breek ik m'n IDEE af... zoals ge ziet.