IDEE 207 IDEE 209

Idee 208


   Daar heeft waarlyk, volgens de couranten, te Detmold een gelovige z'n zoon de keel afgesneden... à la bonne heure!
   Hy had wat hout opgestapeld en was bezig 't lyk daarheen te slepen, toen... hy 'n ram zag, met de hoornen verward in 't struikgewas, denkt ge?
   Och neen, er was geen ram. De "Here" zond 'n paar buren die de man 't lyk afnamen. Die domme buren beweerden dat men z'n kinderen niet mocht verbranden.
   'Hy had de Here zyn eerstgeborene willen offeren' zei de man...
   En, o schande, o vloek, o godvergeten hereloze brutaliteit van de Detmoldse policie... de man hebben ze in arrest genomen!
   Verbeeld u, Abraham op Moria, gekneveld als 'n misdadiger en voor 'n rechter ter instruktie gebracht!
   En de Here laat zo'n policie maar begaan!
   Dat kan niet zyn.
   Ik gis dat de ram die absent was toen deze man zyn Izaak doodde, eensklaps zal optreden als plaatsvervanger zodra die gelovige vader door de wereldse macht zal worden behandeld als moordenaar van z'n kind...
   Of  -- ja, zó is het --  als krankzinnige.

   Maar weer moet ik betuigen zo'n krankzinnige nader te staan, dan de half-gelovers. Ik beklaag die man, maar ik begryp hem.
   Ik veracht de ellendigen die met hun vroom gewawel hem hebben gek gemaakt, zonder  -- let wel! --  ooit hun eigen kinderen de hals af te snyden.
   Zodra 'k weer 'n dominee hoor preken over "Aaaabraham, de aaartsvader, een toooonbeeld voor geloooovigen", zal ik zeggen:
   Ga vóór, S.V.P.! Ná u, als 't je belieft.

   Voor weinig tyds is ook te Antwerpen zo'n abrahamsoffer gebracht. Die aartsvader is nu opgesloten. 't Zal me benieuwen of z'n nageslacht eenmaal zal kunnen worden vergeleken met zeezand. 
 
 

NOOT

Vgl. noot op 1257

(1879) 
 
 

VERKLARINGEN

Moria
Plaats waar God Abrahams geloof op de proef stelde, volgens Genesis XXII:2
En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isašk, en ga naar het land Moria, en offer hem daar daar tot een brandoffer op een der bergen..
   Daar aangekomen, werd dit offer vervangen door een ram, die met zijn horens in het struikgewas verward was (Genesis XXII:13)
 
(terug)