IDEE 218 IDEE 220

Idee 219.


   De vlag is weg!

   Ik heb 'n dame gekend die blond was, en zeer bevallig. Dat zult ge terstond zien. Haar echtgenoot was donkerharig. In haar familie waren allerlei haarsoorten, en ook van zyn kant schenen allerlei rasen rendez-vous te hebben gegeven.
   Het oudste kind van die dame was bruin. Daarop volgde een blond meisje. Toen twee zwarte jongetjes. Vervolgens 'n Engelsmannetje met rood haar en zomersproeten. Eindelyk enige Afrikanen met krulhaar, drie of vier Celten, 'n paar stroharigen, wat witkopjes, toen weer kastanje... 't hield niet op, en alles dooréén. En als ze gedaan had, begon ze weer. Er mankeerde maar aan dat ze groene kindertjes kreeg.
   Ik maakte die vruchtbare moeder m'n komplimenten over de volledigheid van haar verzameling, uit 'n antropologisch oogpunt.
   'Maar, eilieve, mevrouw, als 't me vergund is 'n kleine aanmerking te maken...'
   'Hoe dan?'
   'Een beetje orde, mevrouw! Wat regel, dunkt me, tot gemak der bezoekers van uw muzeum. De klassifikatie is zo moeielyk.'
   'M'nheer, denkje dat ik die dingen doe op kommando? Als 't u niet de moeite waard is m'n troepje recht te zetten, hecht ik niet veel waarde aan uw antropologische studiën. Ik beval naar 't my bevalt, en 't bevalt me niet dat het u niet bevalt dat ik niet beval naar 't u bevalt. 't Bevallen zou me onmogelyk wezen als ik moest achtgeven op 't bevallen. Zodra ik me toelegde op bevallen naar 't u bevalt, zou ik spoedig ophouden te bevallen. En al kón ik voortgaan, 't zou u weldra niet bevallen omdat bevallen geen zaak is van bevallen. Ik blyf dus bevallen naar 't my bevalt, en als dit u niet bevalt ga dan waar 't u beter bevalt, en beval zelf als 't u bevalt, maar ik twyfel of ge dan my bevalt omdat de aanmerking waarvan ge bevallen zyt over 't niet bevallen van myn bevallen, my bewyst dat ge geen verstand hebt van bevallen. En nu, ga heen als 't u bevalt, want ik ga bevallen.'

   Dit voor m'n IDEEËN. Wie wil ze rechtzetten? Ik heb waarachtig geen tyd, en beval als die dame zonder te vragen of 't bevalt.