Voorbericht

INLEIDING

   By deze zesde uitgaaf der IDEEËN herhaal ik het meermalen gedaan verzoek myn werk te toetsen aan 't program dat in m'n eerste brochure over Vrye-Arbeid voorkomt.

   De Noten waarby geen jaartal staat, waren reeds in vorige uitgaven opgenomen. Van nieuwe Noten heb ik my, op weinig uitzonderingen na, onthouden, wat me soms  -- by de bitterheid over de weinige voldoening die m'n werk my verschafte --  moeilyk genoeg viel.

   Men bedenke overigens dat alle geschriften naar de dagtekening beoordeeld moeten worden, en dat zeer veel denkbeelden die heden onder de gemeenplaatsen kunnen worden gerangschikt, in 1861 en '62 voor gewaagde paradoksen werden uitgekreten.
 

WIESBADEN, augustus 1879

MULTATULI