Joost van den Vondel (1587-1679)

ADAM IN BALLINGSCHAP

of Aller Treurspelen Treurspel


INHOUDT.

Godt stelde Adam en Eva in den paradyze, huwdeze te zamen, en geboodt ze by straffe des doots niet te eeten van den boom der kennisse van goet en quaet: maer de hofslang, listiger dan alle dieren, en van den satan bezeten, bekoorde eerst Eva de verbode vrucht te smaecken, en door Eva haeren man. Toen zagenze eerst uit hunne oogen, en kennende hunne naeckthiet (want zy stonden beide van het kleet der onnozelheit en Erfrechtvaerdigheit berooft), vlochten vygebladers om zich te bedecken. Ondertusschen verscheen het streng gerecht des Allerhooghsten, en bestrafteze die, zich te vergeefs, d’een na d’ander ontschuldigende, ter straffe verwezen, en uit den Paradyze in ballingschap gedreven worden.

Het treurtooneel is in den Paradyze. Het treurspel begint voor den morgenstont, en endight met den avontstont.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001