Joost van den Vondel (1587-1679)

BATAVISCHE GEBROEDERS

OF ONDERDRUKTE VRIJHEID

DEN

EDELEN EN GROOTACHTBAEREN HEERE

SIMON VAN HOOREN,

RAET IN DE STAETEN VAN HOLLANT EN WESTVRIESLANT, GEZANT AEN DEN KONING VAN GROOT BRITANJE. BURGEMEESTER EN RAET Tí AMSTERDAM.

De Romainsche ridder Cornelis Tacitus, het orakel der Latijnsche Historischrijveren, getuight hoe díoude Duitschen of Germannen, onkundigh in letterkunste en geleertheit, tot hunne gedachtenis en kronijcken, alleen gebruickten een zeker slagh van overoude gezangen, eene oirzaeck dat wy van dien lantaert en zijne zeden en lantsgelegenheit in veele zaecken onkundigh zouden blijven, ten waere hy door zijn staetwijze pen ons die leeraehtigh en krachtigh hadde ontvouwen; en met eenen den oirsprong der Batavieren, by de Romainen bet aemt, sedert dit vrye volck in bontgenootschap met Julius Cezar tradt, tot dat het, gedurende Neroos heerschappye, in zijn recht en vryheit jammerlijck verdruckt, onder Galba tegens die meineedige verbontschenders de wapens aenvaerde, en, na een bloedigh oorlogh, heerljck uitgevoert, en het sluiten van een eeuwigh vrÍverbont, die vrywilligh nederleide. Toen ick 20 den opstant tegens de Romainen, en de doorluchtige daeden der Batavieren in de kunstige printen van Tempeest bespiegelde, en, onder andere afbeeldingen, den Romainschen stadthouder op den stoel zagh zitten, daer Julius Paulus in zijn bloet geverft lagh, en Nikolaes Burgerhart geketent naer Rome gevoert wiert: en mijn lust vast verlangd dat die historien, door last der Burgermeesteren trefljck geschildert, de galery van ons Kapitool, op eene ry, moghten bekleeden; ontvonckte my een yver om levendigh te ververschen den treurhandel der Gebroederen, onder de schaduwe des Heeren van HOOREN, niet onkundigh in oude en jonge historien, en wien, gelijck een medelidt onder de Raeden der hooghedele en grootmogende Heeren Staeten van Hollant en Westvrieslant, de wacht der vryheit bevolen wert; betrouwende dat den Heere Burgermeester niet mishagen zal de manhaftigheit der oude Batavieren, en onze lantszaecken, den nakomelingen ter eere, ten tooneele te zien voeren, terwijl ick blijve,

Edele en grootachtbaere Heer,                   
Uwe edele grootachtbaerheits                   
ootmoedige dienaer         

J. V. VONDEL.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001