Herman Gorter

Verzen

1890


 1. TOEN de tijden bladstil waren, lang geleen
 2. IK zat toen heel stil te werken
 3. 0 ALS de zon schijnt
 4. WIJ zilvren wezens, nevellichten, gewassen
 5. GIJ zijt een stille witte blinkesneeuw
 6. 0 KOELE zwarte ademen van den nacht
 7. DE zon. De wereld is goud en geel
 8. DE stille weg
 9. IN de zwarte nacht is een mensch aangetreden
 10. DE boomen waren stil
 11. DE heide is maar stil
 12. HET is weebleekerig grijs
 13. EEN kind dat altijd verlangt
 14. BEWEGING is vóór me ongewis
 15. IK ben alleen in het lamplicht
 16. TOEN zag ik je
 17. IK zat eens heel alleen te spelen
 18. GIJ staat zoo heel, heel stil
 19. SCHADUWEN wand'len in haar oogezalen
 20. MIJN liefste was dood
 21. IK proefde de lauwe luchten
 22. VOEL je den nacht
 23. DE lente komt van ver, ik hoor hem komen
 24. HET strand was stil en bleek
 25. HÈ IK wou jij was de lucht
 26. DIT zijn de bleeke, bleeklichte weken
 27. IK was toen een arme jongen
 28. HAAR oogen tinkelkelken
 29. STIL zit ze, kijkt voor zich
 30. 't IS zwart en donker
 31. HET was in den zwarten nacht
 32. HET regende in de stad
 33. ZACHT kwam ze als jonge sneeuw
 34. EN ik bij de stille zeeën
 35. DE lucht was geel als geele chrysanthemen
 36. GIJ zijt een bloem, een lichte roode bloem
 37. IN de stilte van de stad
 38. 'S AVONDS in 't donker doet ze de oogen dicht
 39. ONZ' hoofden weenen en zijn genegen
 40. 'S NACHTS dan is 't leven haar zoo hel en roode
 41. TOEN bliezen de poortwachters op gouden horens
 42. IK zat eens heel alleen te denken
 43. DE straalpralende dag
 44. HET gouden zongezwier
 45. 'TIS alles weenen, de storm, het huis
 46. EEN roode roos is in mijn hand
 47. MIJN handen zijn zoo heet
 48. ERGENS moeten toch zijn de lichte watren van haar oogen
 49. IN de verte zag ik blanke wateren
 50. IK had zoo lang rondgeloopen
 51. IK wilde ik kon u iets geven
 52. ZE zat daar rechtop en keek
 53. IK lag te slapen op mijn bed
 54. IK liep 's avonds door mijne stad
 55. SAMEN te loopen tusschen breede zeeën
 56. ZACHTLICHTE lentenen
 57. LAAT ik nu denken hoe dat alles was
 58. IN een grijs huis en in een kamerlicht
 59. ZIE je ik hou van je
 60. HET was dien avond zoo stil
 61. 'k HEB mijn oor tegen zooveel stemklokken geleend
 62. DE grijze lucht als een satijnen waaier
 63. AVOND. De heuvels vallen vaal
 64. DE lucht was fijn. Avond
 65. BLINKEND licht splinterde fijn
 66. DAAR ligt dat water -- dat schitterende water
 67. MIJN grijze tintelreine
 68. AL die grijze dagen
 69. IN den heeten nacht een heet zwart grijs korenveld
 70. GEBENEDIJDE
 71. ER was veel goud eikegeel
 72. ER was toen sneeuw op 't mos
 73. TWEE lampen schijnen
 74. DAT kouwe vleesch van een ander
 75. DE lente -- ik sta midden in haar
 76. DE boomen golven op de heuvelen
 77. DE gonsregen, regen
 78. DE lamp schijnt, de kamer is open
 79. ALDOOR dat metalen ruischen van de metalen stralende zee
 80. DE zee buiten grijs, zilverig, regenig, lommerig, in wolke' cirkelgespreide
 81. DE golven en hun òver voorovervallen
 82. LEVEN, zoele omsomberde even inschitterde

Toevoeging


Bijgedragen door: Dick van Halsema
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Janszoon Coster