Een spel van sinnen hoe dat Mennich Eenvoudich Mensch soect het geen daer hij crysto ter werlt meest Liefden mede bewijsen can.

Jan Prins


Mennich Eenvoudich sprect

O Crachtige godt boven al hooch gepreesen
hoe wonderbaerlick syt ghij in wercken en weesen
elck moet voor u vreesen, in steden en landen
maer den sathan (eylacij) met syn fenynige peesen
doet veel menschen verleyden, en brengt doer deesen
tot sijn siels ongeneesen, in syn lystige banden
o godt tgaet althans buyten veel verstanden
elck een wil u dienen nae syn eygen begeeren
en ick ben te eenvoudich ick scroom alle scanden
soo dat ick vrees voort dwalen en groot verneeren
nochtans ben ick soekende o heer der heeren
hoe dat ick u ter werelt meest lyefde sow bewijsen
och waer hier nu iemant, die mijn woude informeeren
hoe soude ick hem bedancken en hoochgelyck prysen
dat is het geen dat mijn siel soude spijsen
tsow mijn verjolysen, boven eenyge conserven
want dat een mensch begeert soect hij garen te verwerven

Waer dat ick mijn heer tsij in straeten off steegen
elck een die is tot alle boosheyt geneegen
niemant gaet hem dreegen, nae u gebot en woort
het kint dat is den vader nu dagelicxs tegen
die dochter die moeder, wat baetet versweegen
elck soect vreemde weegen oick twist en discoort
en tgemoet van myn nae sulcxs niet en spoort.
Ick soeck maer alleen u o godt te behaegen
ghij die het rechte fondament sijt suijt ofte noort
leyt mijn toch ten rechten van dage tot daege
doer dese mennicherleij secten vrees ick voor plaegen
en boose aenslaegen, die mijn mochten opcoomen
soo dat ick bij naest bescroomt ben iemant te vragen
hoe dat ick soude volbrengen dat ick heb voorgenoomen
nochtans ben ick begeerich wat baet veel scroomen
off eenige droomen die mijn mochte bederven
want dat een mensch begeert soect hij garen te verwerven

Aldus mach ick niet bliven in deese desperacie
waer hier iemant ontrent die myn lamentacie
sonder scandelisacie wou vrymoedich openbaeren
ick soude garen weeten die rechte fondacie
waer dattet in geleegen is, soo mochte arguacie
sonder eenich simulacie, van mijn dan verhaeren
maer tgemoet, van binnen baert selfs beswaeren
door deese vreemde maren, diemen dagelicxs aensiet
die een roept bij ons vergaering moet hij paren
wilt ghij een crysten sijn soo verlaet ons niet
die ander roept weder die iprocrisy toch vliet
off u sal genaeken een jammerlick quellage
die derden roept mengt u met ons, doet nae ons gebiet
want wy hebben voor seecker die rechte passage
hier door blyff ick in twijfeling doer al dese inmage
Ick heb lust noch corrage// dan nae dit voor myn sterven
want dat een mensch begeert soect hij garen te verwerven

Prince

O Princelyke godt dat van myn wert begeert
en is scat noch goet daer mijn gemoet toe keert
maer op dat mach sijn geert u naem verheeven
geeft mijn toch die wetenschap nu ongecesseert
stiert mijn ten rechten ghij weet wat mijn deert
u wech mijn toch leert// sonder daer in te sneeven
wilt myn uven geest hier toe toch geven
ick sal vlytich aencleven/ daer mijn sinnen toe streckten
want geen meerder verdriet den mensch compt beneven
dan dat hij begeert, en hem dat niet compt ondekken
om sulcxs te begrypen myn verstant gaet bevleckken
myn wetenschap gaet vertreckken wat sal ick daer toe doen
Daerom moet ick raet soecken in eenyge pleckken
om dat te bejaegen/ tsij avont ofte noen
al dat een mensch bij hem selfs niet can bevroen
daer moet hij hem toe spoen/ en vraghen aen allen erven
want dat een mensch begeert soect hy garen te verwerven

Noch vint ick hier niemant die myn can onderrechten
tgeest myn eylacij vreemt, jaet inder warheyt
dus blyff ick vast doolende gelyck den slechten
daer ick soo garen wist het rechte besceyt
wat baet toch mijn claegen alhier geseyt
ten is metter haest mogelick niet te weeten
mijn sinnen die syn tot alsulcxs nu bereyt
thart is begeerich nu nae die secreeten
tis verlooren hier aldus mijn tyt versleeten
ick wil nu vertreckken en treeden hier binnen
misselick wie ick noch tot een raetsman sal vinnen

Pausa

Die Sinnen vuyt

Verkeerde Leering
Sprint uuyt// vrou bruyt/ off moet ghy die pels/ nayen
waer blijfdij// off kyfdy// twelck toch u manier// hout
Ongelooff
Wel Jaep Snap/ ick coom cnap// hoe moechdy dus om Moy Els craijen
Verkeerde
Springt vuyt// vrou bruyt/ off moet ghy die pels/ nayen
Ongelooff
Tis waer// pater vaer// wat sult ghij noch al gequels// draijen
als ghij niemant// in dit lant// alsulcken bier// brout
Verkeerde
Springt uuyt/ vrou bruyt// off moet ghy die pels/ nayen
waer blyfdij// off kijfdij// twelck toch u manier// hout
Ongelooff
Siet hier ben ick// ick docht dat ghij waert scier// cout
off saet op een stier// stout// doer u aerdige treeken// vroet
Verkeerde
Wat u lelyke hoer dat u den hals breecken// moet
ist dat ghy myn spreecken doet, u sal coomen confuis// aen
Ongelooff
Soo muecht ghij u nues dan in mijn achter huis/ staen
wat sow u sulcken gedruis// staen/ dat ghij ginct voor myn persoon nijgen
Verkeerde
Ick sie wel die met hoeren omgaet/ sal altyt syn loon// crygen
ghij vuyle lelyke prij// wat moechdij toch voort// bringen
ick wou seker dat men u lustich aen een coort// hingen
al sout ghij wapermoort singen/ daer was geen verbeuren// toch
Ongelooff
O ghij vuyle rabbout ick sow u wel verscueren// noch
van mijn sult ghy trueren doch// doet vrij u best// siet
want quaeder noch booser en isser int oost noch west// niet
elck u als die pest vliet/ doer u valsche bedryff// snoot
Verkeerde
Wie was die geen nichte die Eva dat wijff boot
den verbooden vrucht dat sij die ontfangen// heeft
en daer off gegeeten siet hoe u dat aen u wangen// cleeft
en vrij met verstrangen beeft/ van sulcken overdaet// quaet
Ongelooff
O ghy verkeerde leering hoe wel ghij met sulken scoon gelaet staet
door u valsche praet/ maet// elck een wel ysen// mach
hoe stoockte ghij tvier doen Caim niet rysen// sach
syn offer tot godt tis immers gebleecken// wel
soo dat Caim aen syn broeder ginck wreeken fel
nu het tyt is dat ick spreecken// sel// tsal u berouwen// fijn
Verkeerde
Jae ick weet wel dat die Duvel soo quaet niet en is/ als quae vrowe// syn
over al gaet ghij brouwen pyn// niemant uus gelyck// nicht
want ghy syt die principaelste Die Lucifer syn ryck// sticht
ghy syt syn practyck dicht, tes immers ongeloogen claer
Inden tyden vanden sondtvloet wat wach ginck vertoogen// haer
Twas al ongelooff aen alle canten// breet
Ongelooff
Daer naer leest den bibel ghy claerlick planten// deet
door u verkeerde leering Den Babelschen Toorn wyt
verstaet ghy dat wel/ mijn dunct ghij hart van hooren/ syt
hoe ick het in u ooren/ byt// weynich ghij dat achten/ wilt
Verkeerde
Ghij waert die geen die de sodomyten in quae gedachten// hilt
en gingt verpachten/ milt bij haer u ongelooff// coen
oick in Lots dochters seyden ghij wen rooff// doen
datse by haeren vader aent boeleeren// quaemen
tquam doer ongelooff ghij muecht u wel met recht scamen
men sal u noch met verneeren blaemen/ op dat ghij soo bekent// bent
Ongelooff
Die geheele werlt ghij door u vals regement// scent
elck ghij tot elent// went// alsoomen bemerken// can
ghij gaet die menschen met schoonen wercken// an
soo dat dagelicxs blyct wat canmen u meer// seggen
Verkeerde
Wel nichte hoort laeten wy ons crackkeel ter neer/ leggen
tis lange noch van dien// wilt hier op letten// saen
daer is wat anders te doen/ om ons tanden te wetten// gaen
wij moetent verpletten gaen// soo vert in onse macht// leyt
Ongelooff
Tsal myn niet faelen cousyn want daer myn neering cracht// heyt
en daermen van myn pacht seyt// het volck verblint// rasch
want ongelooff cousyn Die gaet altyt voor de wint// blaesen
waer ick maer int aesen/ ick en salt niet te cort// laten
Verkeert
Dat ghij dit wist nichte/ ghij sout terstont van die hort// praten
tsoy u syn off wij bestort saeten// inder assen// toch
dattet voort ginck, maer wij moeten daer op passen// noch
en sulcxs verrassen// doch eert varder ontknocht// is
Ongelooff
Wel wat isser doch dan gaens
Verkeerde
Maer mennich eenvoudich mensch die plomp en onbedocht// is
en luttel versocht// is wie sow deese practyck/ vinnen
die soect raet/ hoe dat hij sal themmelryck// winnen
hoemen Chrysto ter werlt meest lyfde bewijsen// sal
dat is gans synen roep/ dat gaet hij prysen// al
hier moeten wij toe sien eer wij die caets// missen
Ongelooff
Neen sonder sorch ghy en ick sullen wel wat raets// gissen
hy sal op een ander plaets/ glissen/ wil ick hem beloven// vrij
want ghy en ick verkeeren immers in alle hooven// blij
niemant verdoven// wij/ met die rechte schriftuer// puer
Verkeerde
Dat is waer tis al verkeerde lering tot alder vuer// buer
al compt naemaels getruer// suer// dat moet geleden// syn
maer nichte hoe leggen wyt aen om hem te betreden// fyn
verstaet die reden// mijn/ tsal meer dan tyt weesen
Ongelooff
Maer wy sullen ons leerlick stellen hij sal nietemyt// vreesen
en hem sonder respyt// lesen/ onse ouwen grollen// fier.
met wonder schoon praeten sullen wy hem sollen// hier
soo dat hij hem gans en al in onsen handen// geeft
Verkeerde
Maer onse namene syn te bloot myn hart op myn tanden// beeft
eer hij in scanden sneeft/ sal hij ons naet besteck// vragen
Ongelooff
Elck sal cousyn de helft van syn naem op syn reck// dragen
ghij sult Leering en ick sal Gelooff// hieten
wat dunct u cousyn salmen die koot soo met/ stooff// schieten
om hem te vangen in onse strickken// coen
Verkeerde
Wie soude dencken dat vrouwen sulcke stickken// doen
wij moeten ons tot verclickken// spoen// en dat hij int net plompt
Ongelooff
Sonder sorch hij verseecker in onse perket// compt
deese saeck te met somt// wildij aen prys raecken
sonder Leeringe en Gelooff dit sullen wy hem wys// maeken
niemant ter werlt wie hij is leven moet
Verkeerde
Nu en heb ick geen sorch voor die verdreeven// bloet
ghij mijn corrage geven doet// doer u fraij bedryff// wijff
want meest al die werlt hout aen ons motyff// stijff
ick ducht van u geryff// tot allen stonden// claer
Ongelooff
Hy sal meenen doer ons tween off hy gevonden// waer
soo sullen onse monden/ daer/ op een preeken// dijen
rept lustich dan u hant hij sal hem nae onse treken// wijen
wilt niet sulcke leeke/ myen// alsmense can onder// brengen
Verkeerde
Hy sal haest het lietgen van wonder singen
ghy coent by sonderlingen quaet spel by hopen// copen
Ongelooff
En ghij doet het volck aen getwist cnopen// loopen
ghy stelt u valsche stoopen// oopen/ en geeft elck uwen dranck cranck
Verkeerde
Swycht hoere kint wat gaet ghij al menygen ganck// manck
en houtse in bedwanck// stranck// om eygen gewin// loos
Ongelooff
Menich Eenvoudich mensch moet tot affgoderij// in// boos
daer hij sal leeren het boeck van misverstant// quant
met eygen vernuft twelck bij haer is een sant// want
elck syn hant/ brant die daer in studeeren// gaen
Verkeerde
Tis toch al misverstant dat elck wil leeren// gaen
elck wil vermeeren/ gaen/ eygen vernuft blijckelick
Dese boecken en syn nu niet beswyckelick
elck meent ryckelick/ dat hij heeft den rechten// slach
Ongelooff
Ick looff niet datmen keyser off coning meer vechten// sach
dan men nu wel doet/ met disputacie// groot
deen veracht die ander/ sonder simulacie// snoot
elck roept heer maer tgaet loos van thert// siet
Verkeerde
Nu winnen wij ons broot nu men het dus verwert// siet
elck nu stert/ biet// om vyleynich te// steecken
Ongelooff
Holla cousyn tis tyt dat wij sceyen sonder meer te spreecken
den tyt sow ons ontbreecken/ tis langenoch gebeyt
VerkeerdeOngelooff
Wel gaet dan voor heenNeen ick myn Joncker
Wel waerom datMaer ghij siet monsuer
Ghij siet soo argen queenEn ghy syt een pronchart
Wel gaet dan voor heenNeen ick myn joncker
Hoe brengt ghyse int geweenHoe leyt ghyse bij doncker
Ghij in Lucifers gatDaer moet ghij toch duer
Wel gaet dan nu voor heenNeen ick mijn joncker
Wel waerom datMaer ghij syt monsuer

Hout toch die nuer soo can ons geen gequel liegen
want Lucifer sal toch int ent niet ons nae de hel// vliegen

Pausa

Menich Eenvoudich mensch

Tis noch als te vooren ick en weet troost noch baet
die mijn myn intencij sal openbaeren
nochtans sal ick soeken tis verlooren gepraet
tot dat ick iemant vinde om sulcxs te verclaeren
mijn sinnen hoe langer hoe meer myn beswaeren
doer dese quellagie die in mijn regneert
ick sal soecken te wandelen tot alle scaeren
tot dat ick ben geholpen, van dat mijn deert
tis immers een cleyne saeck dat van myn wert begeert

(die sinnen uuyt)
ick dat ick sulcxs wel sal coomen te weeten
och gander sie ick volck nu wert myn vruecht vermeert
die myn mogelick sullen openbaeren al myn secreeten
Verkeerde
Geluck en voorspoet soo wil u toemeeten
Dopperste heer die inder eewicheyt leeft
Ongelooff
Oick jammer en verdriet, moet van u syn verbeeten
Verkeerde
gheluck en voorspoet
Ongelooff
Op dat u leven met blijscap mach werden versleeten
tot salicheyt wer [sic: uwer?] sielen daert al aencleeft
Verkeerde
Geluck en voorspoet soo wil u toemeeten
Dopperste heer die inder eewicheyt leeft
Ongelooff
Myn dunct dat lyen/ en druck u bevangen heeft
sij beswaert staet u gemoet/ soomen can aenschowen
Verkeerde
Deert u yet mijn vrient spreect/ vrij ter goeder trowen
soo beswaert staet u gemoet geeftet toch te kennen
Ongelooff
Twaer quaet datmen die eenvoudige souden schennen
certeijn wij bennen// mijn vrient gestelt
Verkeerde
Voor die geen/ die met swaerheyt syn gequelt
om sulck gewelt/ van haer te verdryven
Ongelooff
Wij sullen u beyde van als wel gerijven
nae u eygen believen/ spreect maer een woort
Verkeerde
Wij sien wel dat u aensicht/ niet en staet alst behoort
soect nae vrede en accoort/ ghij sultet ontfangen
Eenvoudich
Och mijn vrienden ick heb soo seer verlangen
naer tgeen daer die siel/ mede wert gespijst
Ongelooff
O dat is tgeen dat den mensch meest verjolyst
daer duecht uuyt rijst// aen alle pleckken
Verkeerde
Wij sullen u wel helpen/ wiltet ons ondeckken
al eer wij vertreckken// dat willen wij u beloonen
Denvoudige
Maer het is het geen waer ick godt van hier boven
hier ter werlt meest lyefde mach bewysen warachtich
dit sow ick garen weeten/ hier ben ick nae jachtich
om mijn scepper almachtich// in als te behaegen
en wilt ghy mijn daer toe helpen dat is myn vraghen
maer brengt myn in geen plaegen/ dit is dat ick begeer
Ongelooff
O neen wij in Trouwen nu nochte nimmermeer
denct op geen hartseer alle dinck sal wel weesen
Verkeerde
Gheen volck int landt die u beter soude geneeden
van druck en vreesen// dat wy met ons twien
Ongelooff
Sonder ons en can ter werlt niet gescien
wilt ons vrij doersien/ tsal u syn een vereering
Deenvoudige
Wel hoe heet ghij dan toch
Ongelooff
Maer ick heet gelooff
Verkeerde
Ende ick heet leering
ick werck vermeering/ in den mens van binnen
Deenvoudige
Och hoe verblyt ben ick dat ick het gelooff heb gaen vinnen
met lering vol minnen/ nu sal ick immers raecken
tot mijn intencij daer ick soo nae gae haecken
vruecht sal ick smaecken// door het rechte bediet
Ongelooff
O jae ghij in trouwen en verlaet ons toch niet
van ons niet en vliet// nae eenyghe ander paden
Verkeerde
Wij sullen met u gaen daer u meening sal versaeden
doet nae ons raeden// het wert u profyt
Deenvoudige
Dat sal ick ben soo verblyt dat ick sal coomen
tot mijn propoost die ick heb voorgenoomen
ick derff nu niet scroomen/ ick heb mijnen wensch
Ongelooff
Compt wij sullen u brengen eenvoudige mensch
tot u volcoomen begeerte/ soo dat behoort
Verkeerde
Treet een weynich met ons toch voort
ghij sult confoort// crijgen ten lesten
Ongelooff
Wij raeden die menschen altyt ten besten
geen vreemde jesten// en sullen wij leeren
Verkeerde
Past maer dat ghij u inden dienst wilt vermeeren
tis een vrow met eeren/ die u sal ontmoeten
Ongelooff
Sij woont in meest al die werlt tot u versoeten
soo heet haer woonplaets, seer abondant
Verkeerde
Keysers en coningen howen aen haer die hant
geen beeter sant/ en machmen bespooren
OngelooffVerkeerde
Haer wil moet ghy doenNae haer moet ghij hooren
Sij is ryck van goenVan achter tot vooren
wie haer heeft vercooren//en maect geen swaerheyt
Sij is seer vermaertOm haer eerbaerheyt
Oick soet van aertAls een hemelsche claerheyt
soect haer eenpaerheyt// maer te beerven
Ongelooff
Bij haer sult ghij u begeerte verwerven
ghij sult niet bederven/ volcht onsen raet
Deenvoudige
Dat sal ick doen/ oick waer dat ghij gaet
ick verwacht nae baet/ dat is myn mienen
Verkeert
Daer salmen u informeeren hoe ghij godt sult dienen
Laet u hart niet verstienen/ van haer lieflick verhaelen
Ongelooff
Nu ghij leering en gelooff hebt/ hoe sout ghij dwaelen
tsal syn verblent// die ons gaen verachten
Ongelooff
Wij hebben veel faveurs
Verkeert
En oick groot van geslachten
bij daegen en nachten/ werden wij gesocht
Ongelooff
Wij hebber soo mennich hondert 1000 tot dees vrow gebrocht
dit wert u ontcnocht/ wilter wel op letten
Verkeert
Alle swaericheyt sult ghij hier duer verpletten
en uuyt het hert ssetten wat dunct u daer off
Deenvoudige
Wel sien wij niet schier bij haer pallays en hoff
daer mijn sulcken loff, sal coomen ontrentOngelooff
O jae wij en trouwen siet hier is die tent
daer dese vrow obedegent/ woont sonder logen
Deenwoudige
Wel clopt hier vrij an mijn hart gaet verhoogen
met knien geboogen/ sal ick haer spreecken aen
Affgoderij, sittende in een setel costelick toe gemaect
Waer sydij Eedele princesse diet al maect onderdaen
wij coomen hier gaen/ om u te besoecken
Ongelooff
Met menich eenvoudich mensch die wil hem vercloecken
om met yver u boecken te versoeken met genuecht
Verkeert
Want hij is haeckende nae die eenige vruecht
certeijn ghij muecht hem sulcxs wel scencken
doer u goede wercke die hem niet sullen crencken
dit is syn dencken/ soo hij heeft geseijt
ist soo niet mijn vrient
Deenvoudige
Och jaet inder waerheyt
myn hart is bereyt/ twelck mijn niet en doet ysen
hoe ick Crysto ter werlt/ meest Lyefde mach bewysen
om mijn siel te spysen/ soo begeer ick dat te volbringen
Afgodeij
Compt vrijmoedich tot myn haest v geringen
ick sal u die dingen/ van als openbaeren
ick ben verheerien gweest over duysent jaren
in alle scaeren how ick myn wandeling
ick ben soet van naturen/ al in mijn handeling
dus maect geen sprandeling/ u sal niet ontbreeken
compt dient mijn vrijwillich ick sal onbesweecken
veel jaeren en weeken// u geven myn kennis
ick salveer ick genees een igelick van schennis
licht is mijn last/ hier toch op let
al sijt ghij van thooft totten voeten besmet
ick bevrij u seer net/ van alle scanden
ick sal u sonden quijt maeken/ doert op leggen mynder handen
en verLichten u banden// waer dattet u deert
compt stelt u ter neder myn boeken toch leert
vruecht in u vermeert// ghij compt tot u motyff
Ongelooff
Dat sijn woorden gesproocken van een wijff
al u geryff// sult ghij crijgen sonder vitten
Verkeert
Compt hier mijn vrient gaet maer neder sitten
wat dinct u van ditten/ isset niet scoon

(hier sidt hij in den stoel genaemt dwalinge)

Deenvoudige
Ick twyfel al een weynich aen deese peersoon
sal deese den hoochsten troon/ voor mijn comen bereijen
Ongelooff
Jae sij in trouwen al eer dat wij sceijen
sullen wij met ons beijen/ u bewysen met scriftuer
Verkeert
Die ghij selfs muecht leesen net ende puer
tot alder uuer/ nae u selfs behaegen
Deenvoudige
Ick can quaelick lesen daerom moet ickket vraghen
dit maect mijn verslaegen tot allen tyden
Afgoderij
Ghy sit immers wel mackkelick wilt u verblyden
myn dienaers sonder myden/ sullen u wys maecken
hoe ghy aen u meening en intentcij sult raecken
wilt vrij ontwaecken/ eert valt te laet
Ongelooff
Siet hier syn die boecken tot u voordeel en baet
daert al in staet/ hoe ghy u sult dragen
Verkeert
Hier uuyt hebben u voorouders alle eer vercreegen
en sy waeren geneegen/ wat datmen haer gebooden
Ongelooff
Siet slaetse vrij op en wilt niet verblooden
slacht niet den snooden die ons worden vertreeden
Verkeert
Ghij moet altyt passen/ dat ghij leest devote gebeden
en u ghelt oick besteeden/ inden offer kist
Afgoderj
Als ghij sulcxs volbrengt soo genaect u geen twist
syt sempel sonder list/ dit gae ick u belasten
Ongelooff
Twee drie dagen ter weeck moet ghij vasten
als den gepasten/ ten baet niet verschoont
Verkeert
En als ghij gesondicht hebt den priester u dan vertoont
dat is ons gewoont/ tsal u niet berouwen
Afgodery
En al wat ghij loeft dat moet ghij houwen
al sout ghijt in trowen/ over dertich mijlen besoecken
Ongelooff
Als een pelgrom moet ghij u daer toe vercloecken
sonder hemt aen tlyff ghij verwerft gracij
Verkeert
Hier duer suldij godt tot alder spacij
sonder simulacij/ meest liefde doen excelent
Denvoudige
Wel wat boecken syn dat maect mijn die bekent
daer ghij hier ontrent// mijn uuyt leert seer playsant
Ongelooff
Maer het een hiet vernuft en het ander verstant
dat in u wert geplant als een goet knecht
Afgoderi
Can hij selver niet leesen hoe is hij dus slecht
hem toch berecht// van als te degen
Verkeert
U hart moet tot die persoon altoos syn geneegen
wij sullen onversweegen// u oock bij staen
ick sal u onderwijsen
Ongelooff
Ghij behoeft altyt niet dus eenvoudich te gaen
neemt mijn toch aen// tot duecht sullen van u stichten
Afgoderj
Myn tempels wilt voor al met caersen verlichten
offerhanden wilt oprichten// ick salt weder vergelden
Verkeert
Hoe groot u sonden syn
Ongelooff
Men salse quijt schelden
wie haer oyt soo stelden die cregen victori
Deenvoudige
Sal ick dan wel coomen in die hemelsche glorij
die scoone siborij in die volmaecte vreet
Afgoderi
Jae ghij inder waerheyt/ dat belooff ick u met myn eet
myn dienst maer vuyt meet/ soo u wert verclaert
Verkeerde
Hoe recht soo wert u die scrift geopenbaert
geen dinck u beswaert// doet naet gebiet
Ongelooff
Al sondichdij dickmaels dan waer tcompt soo nu niet
dit boeck doersiet// watter staet gescreven
Verkeerde
Soo dickwils den mensch sondiget men machse vergeven
gelyck godt sonder sneven/ tot Petrus geseyt// heeft
Ongelooff
Wie berow heeft van syn sonden die toch vergeeft
dus niet en beeft// voor eenich gewelt
Afgoderi
En myn dienaers syn in dapostelen stede gestelt
twert u vertelt/ acht op mijn propoost
Verkeerde
Siet eenvoudige mensch nu crycht ghij troost
int west off oost/ geen beter informeeren
Ongelooff
Ghij muecht oick wel gaen met moije cleeren
lustich braggeeren/ soo dat behoort
Verkeerde
Hebdij die macht draechtse vrij fraij geboort
met fluweel en coort/ int eynde fyn
Afgoderi
Gaet vrij met goet geselscap te bier ofte wijn
compt dan tot mijn/ om de maent een reys
Ongelooff
Sy sal u wel absolueeren dan van u sondige vleys
nae uwen eys// ick raet u uuyt minnen
Verkeer
Op gelt en goet set vry u sinnen
ghij muechtet wel winnen en wel een crysten bliven
Ongelooff
Neemt vrij twaliff ten hondert/ soo muecht ghij beclyven
Laet daer brieven off scriven syt niet bevreest
Verkeerde
Die kinderen goodts hebben oick wel ryke liens geweest
alsoo men leest over al overvloedich
Deenvoudige
Ghy maect myn seeker al wat vrijmoedich
nu wert ick eerst vroedich// uwen intencij
Ongelooff
Men moet hedensdaechs leven met een lichte consiencij
en maecken weijnich mencij// om goet te verwerven
Verkeerde
Een mensch bedenct hem tyts genoch als hij sal sterven
dese swereltse erven/ moetmen hebben tot hantering
Ongelooff
Dit raet hij u sles en hij is nochtans leering
tot u vermeering/ bij daghen en nachten
Afgoderi
Hout myn wat ghij doet in u gedachten
dan sult ghij verwachten/ want ghij versoect
in Noachs tyden heb ick mijn seer vercloect
soo dat ick regneerden/ sonder afflaeten
den wijsen salamon die ginck ick niet haeten
uuyter maeten heeft hij mijn gedient
Achab Antiogius dees waer ick haer vrient
op mijn was niet verstient int Babiloonsche Lant
Nabuchdonosor den coninck vaet wel tverstant
oick was ick plaijsant bij die Isralyten
doen sij waeren in die woestijn ten baet geen cryten
niemant gaet myn versmijten/ tsij man ofte vrow
in meest al die werlt/ ick mijn woonplaets how
elck sonder berow/ myn bemint seer blijelick
die een in hovaerdij/ die ander vryelick
in saecken pertijelick// die loopen tegens goodts wet
al die daer leeft is met myn besmet
alsmer wel op let/ soo ist waerachtich
Verkeerde
Nae eygen baet es elck een nu oick jachtich
sij syn gedachtich/ alsulcke abuijsen groot
Ongelooff
Om eygen baet doet den een den ander die doot
geen saeck so snoot/ off sij wert daer doer bedreven
VerkeerdeOngelooff
Sy regiert nu het LantSij maect veel nichten en neven
sij staet vast geplantIn elcxs hart verheeven
niemant gaet voor haer beven//soomen can aenmercken
VerkeerdeOngelooff
Als die sonden syn groffDan Looptmen te kerken
Dan wastmen hem offVan quaede werken
dat is een versterken//voor eenvoudige Lieden
Afgoderi
Gheen dinck ter werlt watter gaet gescieden
wie tot mijn vlieden sij crijgen al perdoen
daerom soo gaeter soo mennich tot myn haer spoen
ick can haer al voen van dat sij wenschen
ick ben seer vermaert/ van alle menschen
elck soect allensken mijn dienst uuijt te meeten
daer dienter myn veel/ maer sy willent niet weeten
en gaen mijn secreeten al dagelicxs suijken
met een beveijnstheyt gaetmen mijn oick gebruijken
en stillekens ontluijken alsoomen wel siet
en dan gaen sij alscacx sij en kennen myn niet
maer haer hart nae myn vliet/ tot allen stonden
Verkeerde
Ghij schelt haer eer quijt alle dootlyke sonden
waer wert oyt gevonden alsulcken duecht
Ongelooff
Siet hierom Eenvoudige maect nu toch vruecht
terwijl ghij muecht/ haer niet en verlaet
Verkeerde
Leert deese boeken te deegen tsal u weesen baet
en doet nae ons raet gebieden wij u algelijken
Deenvoudige
Wel waerom sow ick van leering en van gelooff wyken
tsyn immers geen practycken/ die ghij in mijn plant
want ghij leert mijn studeeren mit verstandt
met vernuft playsant/ tsijn heerlijcke naemen
verliet ick dese ick mocht mijn wel scaemen
nae ick can raemen/ ist goet te volherden
Afgoderij
Tsal noch hoe langer hoe volmaecter met u werden
doet maer nae raet ghij sult wel raecken
Ongelooff
Syt dangbaer deese vrow voor alle saeken
wilt vruechden smaeken/ recht naet behooren
Verkeerde
Wie u anders raet stopt vrij u ooren
ghij syt gebooren om eenvoudicheyt te openbaeren
Ongelooff
Ghij weet immers wel dat u voorouders wel syn gevaren
die getrou gingen verclaeren al dat u wert geseyt
Deenvoudige
Ick en sal dat niet verlaeten inder eewicheyt
ick ben bereyt/ dat te doen dach en nacht
Verkeerde
Daer sijn wij in te vreeden wij sullen oick die wacht
voor u houwen met macht/ wie datter is tegen

(Waerscowing van solder vuyt)

Ongelooff
Holla siet op wel wie compt daer gewandelt dese wegen
ick moet te deegen hem gaen besien
Affgoderij
Dat isser een die compt om ons te bespien
wel wat sal hier gheschien/ in mijn woonplaets seer crachtich
Verkeerde
Het gelijct een gortentelder/ dat dunct myn warachtich
die is nueswijssachtich/ ick siet aen syn gesicht
Ongelooff
Het is een aeldryter daer off wert gesticht
muterij en tweedracht eij loose apteeker
Verkeerde
Gelooft hem niet wat hij seyt syn woorden syn onseeker
het is een affbreeker/ van deese vrow seer ryckelick
Afgoderi
Staet vast op mijn beloften sijt in geensins wyckelick
weest niet beswyckelick// tot geender manier
Waerschowing van sonden
Om die menschen te waerschouwen darom coom ick hier
die in doots sonden schier/ al sijn vervallen
sij sijn van godt vervreemt sij howen niet met allen
van syn woort van sijn wet/ noch van syn geboden
hoe langer hoe meerder leven sij als den snooden
sij dienen vreemde affgooden/ waer dat ick gae keeren
sij brassen sij schencken sy drincken en domineeren
sy hoereren en boeleeren/ alsmer wel op dencken
wel soo veel als doen godt die werlt liet verdrencken
met den grooten senvloet tis inder waerheyt ongeloogen
met hovaerdij soo sijn elcxs herten doortoogen
hoe sow godt moghen/ dit langer verdraegen
In liegen en bedriegen scept elck behaegen
groote swaere plaegen/ staender noch voor die hant
in die plaets van eer/ compt niet dan alle scant
die elck als een sant/ gaet dienen met vlyt
wel wat sie ick toch ginder ick moet metter tyt
haestich en subbijt// mijn passage daer maecken
dat sijn die saecken/ daer ick om sy gecoomen
och tis mennich eenvoudich mensch wert hij hier vernoomen
bij deese versierde droomen/ ghij syt qualick bedocht
Deenvoudige
Wel Lering die heeft mijn hier gebrocht
dat ick heb gesocht dat heb ick gevonnen
tgelooff leyt en wijst myn dat wert vervroomen
dat van mijn was begonnen// verstaet dit vrij
Waerschowing
Och mensch siet toe ghij sijt gebrocht tot affgoderij
ghij sijt in dwaelinge o wij/ tis om te beclaegen
Ongelooff
Dat flout ghij doer u hals nu en tallen dagen
wat sult ghij hier gewaegen/ ghij vuijlen rabbout
Verkeerde
Ey siet eens deese opverder toch aenscout
watten boosen cont/ stelt hij hier onbevreest
Ongelooff
Onse ryck heeft immers van swerlts beghin geweest
over al sijn wij meest/ geacht en geert
Afgoderi
Daer is immers niet een plaets off ick werder begeert
Daer ghij wert verneert/ daer wert ick bemint
Verkeerde
Daerom siet wel toe wat dat ghij begint
u niet en onderwint/ die pypen te stellen
Waerschowinge
Tfij u ghij moorders des siels ghij antecrists gesellen
gaet ghij deenvoudige dus quellen/ met u boos bedrijff
scaemt u voor godt den heer dat ghij siel en lyff
nae u valsche motijff// dus meent te versteeken
Ongelooff
Dat over 1000 jaer goet geweest heeft wilt ghij dat breeken
en daer tegen spreeken/ gij compt veel te laet
Verkeerde
Passeert vrij weer heen tis tyt dat ghij gaet
men behoeven u raet// hier tot geender uuer
Waerschowing
Ick sal u anders bewijsen met die heylige scriftuer
die claer en puer u boosheyt can ondeckken
Hoe dat ghij verleyders/ syt/ die de menschen treken
in affgodische pleckken en dat om u eygen gewin
Afgoderi
Mijn dienaers ageeren die scrift nae haren sin
sy weeten wat die heeft in/ en sij is haer bevolen
Verkeerde
En wij hebben daer lang om geleegen ter scoolen
sij en moogen niet doolen// wie maer nae ons doet
Waerschowing
Och te recht sijt ghij boose wolven verwoet
Die teenvoudige bloet// soeken te verdroogen
ontwaect eenvoudige slaet toch op u oogen
siet hoe sij ongeloogen/ wen siel verleijen
Ongelooff
Hoe mach deesen snappaert hier toch staen craijen
Wilt heenen drayen/ tis langenoch geraest
Verkeerde
Pact u doer off ghij sult crijgen het laest
het alder quaest// staet u voor handen
Deenvoudige
Wel hebt ghij mijn dan bedroogen dat is immers scanden
toont ghij u als vianden/ dats quaelick gedaen
Ongelooff
O neen wij in trouwen ghij syt niet verraen
wilt die vrow niet ofgaen/ off u naect elent
Waerschowinge
Compt rijst uuyt u dwaelinge off ghij blyft geschent
siet by wie ghij bent/ wilt niet langer toeven
Deenvoudige
Wel ick ben bij tgelooff en leeringe
Waerschowinge (ryst op)
Jae besiet haer van achteren ghij sult u bedrouen
tsyn hoeren en boeven/ die u hebben verleyt
compt geeft mijn die handt/ met naersticheyt
ick ben bereyt u ten rechten te wysen
siet het is Ongelooff en Verkeerde Leering daer voor is te ysen
waerdich te misprysen/ voor elck een
tot affgoderij hebben sij u gebrocht certeen
daer alle geween/ ten lesten affcompt
en in misverstant geleert dat die siel verdoemt
tmoet u sijn gesomt// hoe waerdij dus versuft
en daer en boven noch in u eygen vernuft
noyt booser clucht/ wat moecht ghij beginnen
Afgoderij
Al heeft mijn die verlaeten/ doer u wyse ontwinnen
ick weetse wel te vinnen/ die mijn sullen vreesen
Waerschowinge
Ick hoop haer noch/ al van u fenynyge peesen
te roepen tot geneesen/ slaet hier vrij op acht
Ongelooff
Tis tyt dat wij sceyen/ A Dieu goeden nacht
nae een ander geslacht/ die ons bet onthaelen
Verkeerde
A Dieu quaet saet// met u bloedijghe straelen
dat moet ghij betaelen als ghij sult bij Lucifer ons heer// moeten
als ick vlus bij u coem dan sal ick u weer groeten

De sinnen/ binnen met Afgoderij

Deenvoudige
Och nu ben ick als te vooren daer thart nae jaecht
o valsche boosheyt/ hoe wert ick dus geplaecht
certeyn dit missaecht/ myn hoe langer hoe meer
sal ick niet eens coomen tot mijn begeer
hoe beswaert hoe benout maeken sy myn consiencij
isser geen assistencij// dat is te beclaegen
Waerschowinge
Hoort mijn vrient en sijt alsoo niet verslaegen
tot deesen gaghen/ segt maer wat u let
ick sal u wel helpen/ en wijsen te met
tot [u]wen opset/ gaet mijn dat maer vertellen
Deenvoudige
Sult ghij mijn oick bedriegen als deese ander gesellen
totter doot gaen quellen twaer eylacij onreede
twaer beter dat ghij mijn dan liet in vreeden
segt mijn hier ter steeden/ u naem tot desen stonden
Waerschowinge
Ick wreck den mensch op ick hiet waerschowing van sonden
ick ben gevonden in voorleden tyden
van godt gesonden wilt u nu verblyden
op dat ick u lyden sow helpen ontfouwen
spreect maer wat u let/ wat is u benowen
ick sal ter goeder trouwen/ u daer aff doen bewijs
Deenvoudige
Och vrient ick soeck maer der selver spijs
het hemelsche paradys/ te verwerven sonder verdrach
want ick soude garen weeten/ waer ick Chrysto mach
meest lyefde ter werlt/ can bewijsen rechte voort
dat is tgeen dat ick begeer verstaet mijn rapoort
want een mensch behoort/ al sulcxs wel te weeten
Waerschowinge
Compt volcht mijn nae/ ick sal u die secreeten
van als uuytmeeten// en van als gerijven
en brengen u bij een die tuwen believen
u dat sal ondekken en verhaelen seer puer
Deenvoudige
Wel waer sult ghij mijn dan leyen
Waerschowinge
Maer bij die oprechte scriftuer
Die u verdurven natuer/ u sal verhaelen
hoe dat ghij tot affgoderij hebt gaen dwaelen
hoe u heeft doen faelen/ Verkeerde Leering
hoe ghij tOngelooff syt gevolcht/ met groote vereeringe
en hadde begering// als een onwetent quant
te studeeren en eygen vernuft en misverstant
twelck is sondt en scant/ door den almogenden godt
Deenvoudige
Ick wil garen volbrengen al u gebot
hoe was ick soo versot/ noijt soo beorven
Waerschowinge
U meening en wensch sal werden verworven
wijct niet van mijn twert u een verschoonen
men sal u onderrechten en oick verthoonen
hoe ghij Chrysto ter werlt meest lyefde muecht// doen

Pausa

Die Sinne uuyt

OngelooffVerkeerde Leering
Hoe staet u die wint/Gheheel contrarij
Cruypt nu in u nest/En loopt ghij in u hol
Wat anxt draech ick kint/Ghij vuyle dantelarij
hoe staet u die wintGheheel contrarij
hoe leeft ghij dus verblintEn ghij oick Joffrow Marij
Nu syt ghij op het lest Ryt ghij vrij op col
hoe staet nu die wintGheheel contrarij
Cruijpt nu in u nestEn loopt ghij in uhol
en singt fa sol/ met Lucifers kinderen
Ongelooff
Ons neering cousyn sal die nu niet minderen
twelck ons doet hinderen/ myn dat ondect
Verkeert
O neen sij in trouwen sij is nu correct
elck een die stect/ nu in leering verkeert
Ongelooff
En dat doet eygen baet die elck begeert
ghij hebtse gelogeert/ in alle nacij toch
Verkeert
In alle neeringen doet ghij maecken alle bedroch
twelck sij och/ nae moeten bestreyen
over al weet ghij uwen naet soo te naijen
in alle contreijen/ soo weet ghijt te dryuen
Ongelooff
Ghij leert een X voor een V daghelycxs scriven
beghin ick te kijven/ ghij sult coomen te laet
Verkeerde
En ghij doet die corencoopers om haer eygen baet
door u boosheyt quaet/ het cooren packken
op solders op spykers/ in hoecken in vackken
dattet niet wert gebackken/ in seven jaer
en die armen deser werlt die roepen daer naer
sijn dit geen saeken swaer om voort te scroomen
Ongelooff
Ghij weet niet waer u ryckdom van daen is gecoomen
die corts is vernoomen/ soo elck wel weet
ghij gaet althans als een monsuer gecleet
gheen duecht ghij uuijtmeet// waer dat ghij bent
Verkeerde
O ghij sijt Doer u ongelooff soo wel bekent
wie hem tot u went/ doet ghij tgoet vercrijghen
ghij bedriecht die onnooselen tis niet om te swyghen
men behoort u te ryghen/ aen een houten caek
Ongelooff
T bloet der armen sal over u roepen wraeck
verstaet deese saeck/ die ick gae ontknoopen
hoe vals hebt ghij gehandelt/ om tgoet te vercoopen
dan u neeringe met hoopen/ al sonder verstrangen
Verkeerde
Ghij cost laeken dat aen malcander niet en mocht hangen
en hebt daer voor ontfanghen/ wel dubbelt profyt
soo dat ghij duer dien u neering bent quijt
est u niet een spijt en een groot beswaeren
Ongelooff
Och hoe bedroocht ghy der ambachts man mettet lang garen
die lange jaeren dat van u hebben gehaelt
drie hondert gulden an waer/ hebt ghij met twee betaelt
ist quaelick gefaelt/ segt eij loose factoor
en ghij waert die oorsaeck dat den ambachts most lopen voor
ghij arme door/ tsyn immers groote abuijsen
en van tsweet der armen maecte ghij groote huijsen
ghij syt waert te vergrijsen// doer u boosheyt rebel
Verkeert
Ick wedt ongelooff dat ick mijn nu verantwoorden sel
al est u gequel/ daer en leyt niet aen
doer die neering hier was/ waermense niet onderdaen
hoe menich sachmen gaen// drie daghen ter weeck
drincken en clincken dat was die streeck
niemant en keeck/ nae werken niet
en dat is door u ongelooff/ al gesciet
te recht u besiet// oft soo niet en is
Ongelooff
Ick sal soo ick meen niet meer raecken mis
ghij hebt soo ick gis/ in verkeertheyt snoot
Jae onrechtvaerdich voor u huis gewonnen u broot
met arbeijt bloot/ ghij u altyt vervulden
men most u alle daegen geven een keijsers gulden
sijn dit geen sculden/ door u bedreven
men mosten noch dubbelt bier opt werck geven
soo gingt ghij leven/ daer ghij die luyden gingt dienen
Verkeerde
Ghij hilt naw drie spaenen van thout
Ongelooff
En ghij leyde in geen scoft geen roo steen
daerom plaecht die heer/ alsonder werck
Verkeerde
Daerom gaet ghij nu druijpslippen/ byder straet
Ongelooff
En ghij moet claphout vercoopen in die kerck
neempt vrij toch merck/ in u tyt verleen
Verkeerde
Nu roept ghij om neering
Ongelooff
Die hebt ghij vertreen
bij jae bij neen/ men cant betuijgen waerachtich
Verkeerde
Nu is die roe op die naers
Ongelooff
Nu istment dat gedachtich
elck loopt clachtich// claegen byder straet
Verkeerde
Holla nichte tis lang genoch gepraet
ick bidt dat ghij gaet/ op een ander oort
Ongelooff
Siet op daer compt deenvoudige weer voort
wapermoort/ ick sie op mijn open
tis tyt dat wij tsaemen nae den hel toe lopen

Pausa

Schriftuer uuijt met waerschowing van sonden met Deenvoudige

Waerschowing
Siet hier menich eenvoudich mensch hier is nu present
die heijlige scriftuer die u sal hier ontrent
die saeken doen bekent// daer ghij nae gaet achten
Deenvoudige
Och dat is tgeen daer ick nae gae wachten
het sal versachten// mijn quellage van binnen
Schriftuer
Hoe salich synse die mijn ten rechten beminnen
troost sullen sij vinnen// aen mijn persoon
door mijn compt den mensch tot shemels troon
om dat ick seer schoon/ haer leer uuyter maeten
als dat sij haer sonden/ haer boosheyt sullen laeten
een igelick salt baeten// die mijn aencleeft
ick leer hoe dat godt verslonnen heeft
Doot duuvel hel al die boose vianden
wie mijn aenneemt/ die compt in geen scanden
hoe wel die leewen tanden/ hem soeken te verschueren
verweert u met mijn ghij en sult nyet trueren
alle swaere erreuren/ sullen van u vlieden
ick leer oick den mensch en gae haer gebieden
hoe dat alle lieden/ tot godt sullen dregen
oprechte lijefde ende wandelen sijn weegen
hier ben ick toe geneegen/ dat is mijn manier
tot boete roep ick elck/ binnen swerlts quartier
op dat sij het helsche vier/ niet sullen smaeken
daerom staet op van sonden wilt toch ontwaeken
soo mach elck raecken/ int eewijge jolyt
Deenvoudige
O godt almachtich nu ben ick seer verblyt
dat ick tot deesen tyt die scrijftuer heb voor oogen
die mijn sal onderrechten/ met al syn vermoogen
daer mijn sinnen mee sijn doortoogen// tot elcken// reys
Waerschowinge
Och jae hij in trouwen dat is synen eijs
maer wilt u boose vleys/ voor al bedwinghen
op dat ghij met meer volcht affgodische dingen
die haest en geringen u brengen ter neer
Deenvoudige
Die sal ick verlaeten dat weet die opperste heer
maer ondect mijn begeer/ dat is al mijn prysen
hoe ick Chrijsto ter werlt/ meest lyefde can bewysen
vruecht sal in mijn rysen/ als dat sal geschien

(hier toontmen die desolate ofte armen deser werlt)

Schriftuer
Siet op aenstont wilt naerstich toe sien
buijcht hier voor u knien// des harten jolijselick
dit sijn den armen dese wilt sijn spyselick
ghij sult doen wysselick/ van u tytelick/ goet
Waerscowinge
Siet hoe datse sitten in grooten armoet
verlamt vercruepelt als arme welpen
en haer seluen wilt stelpen dit wert u geleert
Schriftuer
Dese heeft godt u hoochelick gerecommandeert
dat ghij u liefde haer sult ontfouwen
Waerschowinge
Daer is niet ten besten soomen mach aenschowen
verlicht haer benowen ghij sult wel vaeren
Schriftuer
Bemint godt boven al dit gae ick u verclaeren
van alle beswaeren sult ghij dan niet weeten
want hier hangt aen die wet en die propheeten
hoort mijn uuytmeeten// wat u wert geseyt
godt wil een nedrich hart met barmherticheyt
dat is voor hem bereyt/ schoon en bequaem
Waerschowinge
Al wat ghij den minsten doet in synen naem
hebt ghij eersaem// godt gedaen wilt hooren
verstoot niet haer carmen/ maer opent u ooren
ghij sult een uuijtvercooren// voor waer dan weesen

Die gardynen toe

Deenvoudige
Ick danck u reyne scriftuer loffwaerdich gepreesen
die mijn tot deesen/ kennis hebt gebrocht
ick hebt eylacij al anders gesocht
op een vreemde tocht// daer ick werden bestrict
met affgoderij vals/ die mijn hilt in haer edict
ick was ongescict/ twas inder warheyt jae
ongelooff/ verkeerde leering die volchden ick nae
die mijn haestich en drae/ brochten tot scant
en leerden mijn het boeck van onverstant
soo deese sach voor die handt ten is geen faelinge
Waerschowinge
Sij hillen hem sitten bestrict in dwaelinge
een quaede betaelinge voor smenschen siel eylacij
sij brengen een igelick tot quaede temtacij
alle scandelesacij/ compt door haer leeren
Schriftuer
Hoort mennich eenvoudich mensch wilt die heer der heren
tot Lofs vermeeren/ prijsen ende loven
om dat ghij hebt gevonnen/ dat men voor u ginck verdoven
doer mijn scriftuer diet u al onderricht
dat is mijn bevoolen en wandelt voort int licht

Schriftuer binnen

Waerschowinge
Hoort ghij wel/ hoe dat ghij moet heffen u gesicht
totten oppersten heer diet al heeft gemaect
en danckt hem dat ghij uuyt u dwalinge syt geraect
bidt en neerstich waect/ doet nae sijn intencij
prijst en looft godt op u knien met een geruste consiencij

Deenvoudige op sijn knien met
Waerschowinge van sonden

Deenvoudige
O almogende godt ghij die inder Eewicheyt leeft
u moetmen prysen en dancken/ want ghij die geeft
al dat den mens heeft// van doen hier opter aerden
wie dat u woort ende gebot aencleeft
die en can niet doolen/ niemant en sneeft
die u maer beminnen o vader van waerden
al heb ick gevolcht dat mijn siel beswaerden
verkeerde leering die mijn maecten verblint
met het valsche ongelooff/ die mijn openbaerden
niet dan alle onduechden/ daer u woort wert aff verslint
en sij deden dat ick affgoderij hadden bemint
inder eewicheyt godt/ syt/ het niet gedachtich
neempt mijn in genaeden als een vader syn kint
ick sal u lyefde bewijsen o schepper almachtich
ghij hebt mijn gebrocht tis immers waerachtich
tot u kennisse/ crachtich/ soomen siet voor oogen
wiens naem moet syn gedanct met knien geboogen
Waerschowinge
Loff en danck soo moet u naem inder eewicheyt weesen
ghij troost die eenvoudige duer u goetheyt gepreesen
Loff vader doer deesen/ dat ghij hebt gedaen
hoe wel den sathan met syn fenynyge peesen
elck soect te vernielen en te brenghen in vreesen
ghij cantse al geneesen niemant wilt ghij versmaen
alst wel is gebleeken aen den publicaen
en aen den moordenaer aent cruijs alsoomen wel weeten
alle bedructe herten gaet ghy versaen
met u seegen mildelick die u gebot maer vuijt meeten
ghij verloste uuyt tbenouwen hoe swaer daer in geseten
Loff hooge secreeten/ die al tselfde doet
ghij en hebt v volck nimmermeer vergeeten
maer in genaeden genoomen// door u bermherticheyt// goet
ghij syt die ontlaeder in lyden in tegenspoet
daerom soo moet/ men u loff verhoogen
wiens naem moet sijn gedanct met knien geboogen
Deenvoudige
Loff opperste troost loff eewijge medecyn
Loff troost der sielen/ ghij die hebt mijn
van dat helsche fenijn/ ontslaegen en ontbonden
doen ick was vervreemt van u godtlick aenschijn
Jae gans verdwaelt met jammer ende pijn
goot ghij olij ende wijn// in mijn stinckende wonden
ende sout tot mijn waerschowing van sonden
op dat ick tot u kennisse souden geraeken
met die heylige scriftuer die tallen stonden
mijn hebben geopenbaert/ rechte godtlyke saeken
en van als ondect daer ick ginck nae haeken
Loff godtlycke cracht/ diet al regeert
Loff eenygen hoecksteen die mijn doet smaeken
u volcoomen gerechticheyt/ die hem tot ons heeft gekeert
Loff eenigen advocaet/ die hem tot ons heeft gekeert
ende selfs verneert/ voor ons sonden ongeloogen
wiens naem moet syn gedanct/ met knien geboogen
Waerschowinge
Loff princelicke godt loff eewigen vader
Loff leevende fonteijn loff crachtige ader
Loff onsen ontlaeder diet al heeft volbracht
niemant hoe sondich ghij ontfanctse alle gader
u genaede staet oopen als een wys beraeder
ghij syt geen versmaeder/ vant menschelick geslacht
ghij roeptse al tot u, en hout oick die wacht
voor ons arme elendige brosche creatueren
u moetmen alleen eeren/ want ghij hebt die macht
ons tleeven te geven/ en oick tot alder uren
dat weer te beneemen/ daerom wilt ons sturen
op u rechte wech nu ende tot allder tyt
want van eewicheyt tot eewicheyt sal [u]wen loff duren
daerom bidden wij u o vader scelt ons sonden quijt
ons voorleeden boosheyt/ niet gedachtich en syt
Loff godt gebenedyt/ tstaet al in u vermoogen
wiens naem moet syn gedanct met knien geboogen

Conclusi

Waerschowinge
Al tgeen dat wij speelwijs hier gaen ondeckken
is die gerechte waerheyt soomen moghen aenschowen
want den sathan die soect den mensch te treckken
hoe dat men alle affgodery sullen op bouwen
Deenvoudige
En den armen verdruckten die sitten in benowen
sonder caritaet off liefde/ daer aen te doen
dus ghij goede gemeente/ wilt vast betrouwen
en den hongerijgen spysen van u tytelycke goen
Waerschowinge
Nae u crancke vermoogen wiltse helpen voen
soo muecht ghij verwerven die eewige vruecht
betrout alleen op godt/ hij sal u behoen
en u weder segenen met eer ende duecht
Deenvoudige
Want godt is ons prins daert al in verhuecht
ons hulp en troost, nacht ende dach blyckelick
deelt van u overschot/ al dat ghij muecht
hij salt vergelden dubbeltfout ryckelick
Waerschowinge
Den armen tot santvoort syt oick niet beswykelick
met in leggen van haer loterij/ maect u geree
om dese stadt te versien/ syn sy niet offwykelick
en varen dagelixs om vis al duer die see
Deenvoudige
En nu die sommige out en cout/ sy hebben niet waer mee
dat sij haer hongerige buyck/ sullen versaeden
dus toont aen haer u lieft/ die eewige vree
sal u godt dan schencken vuyt puere genaeden
Waerschowinge
Want godt is te versoenen met alsulcke weldaden
daerom soect hier prys/ die te winnen staet hier
tinleggen is haest gedaen/ wilt u niet beraeden
doet vlytelick u best in tswer[l]ts quartier
Deenvoudige
Hebben wij iet gefailleert/ doer dees consts manier
vergeeft ons fouten bidden wij groot en smal
want geen meesters/ soo geleert/ hoe schoon ende fier
off sij conen wel missen/ in dit aertsche dal
dus neemt het ten besten doer Lieft boven al.

Personages

Mennich Eenvoudich mensch slecht gecleet 231 Regel
verkeerde leering een sinneken209 Reg
ongelooff een Neefinneken210 Reg
Afgoderij een vrow78 Reg
Waerschowinge van sonden een man155 Reg
Schriftuer een man37 Reg
____________________
Jan Prins fecit1597 Lanck933 Reg

Auteur:Jan Prins
Bron: Trou Moet Blijcken, boek E, spel 13 (fol. 155r-167r)
Bezorgd door:Johan Koppenol, koppenol@rullet.leidenuniv.nl
HTML:Marc van Oostendorp