Het vryen en can ick niet volprysen/
Al ben ick een heelen dach by mijn Lief/
Wy hebben veel verscheyden devysen/
De tijt ontloopt ons ghelijck een Dief/
Haer byzijn behoet my voor miskief/
De dach dunckt my een uur warachtich/
Spreekt my yemant aen/ 't is ongherief/
Ick swijch heel stil of ick spreek mallachtich/
Mijn voorgaende reden niet gedachtich/
Ick varieer in mijn woorden telcker stont:
Maer als ick by haer ben/ die seer crachtich/
Mijn jonghe hertekens heeft deurwont/
Soo vloeyen de woorden uyt mijn mont:
Wy souden wel 't'samen een gants Jaer//kallen/
En cussen/ en laechen/ en jocken goet ront/
Hondert Jaer soud ick soo wel met haer// mallen:
En het scheyden sou my dan noch swaer vallen.