Joost van den Vondel (1587-1679)

Den Tooverschen gespooock u deze prent uyt wijst,
Zoo eysselijck om zien dat tíhayr te berghe rijst.

APC.21

Der Toovenaren loth met solpher, vuyr, en roock
Is inden Helschen poel, vol brands en vol gesmoock.

DE TOOVERSCHEN ZIET HIER,TíWIJL ANDíRE MENSCHEN SLAPEN,
Met wonderlijck gebaer verkeeren al in Apen,
En met een heldíre Torts van doode-smeer gewracht
Doen eenen lichten dagh oprijsen inder nacht.
Wat brand hier voor een Hel? wie oft zy hier wieroocken?
Wat Katten lollen dus? help Pluto! tísijn al spoocken;
Zout wel een Kerckhof zijn? ic laet my schier verleyn!
Hier light zo menigh hooft, en schedel sonder breyn.
Wat maecken zy gebaers? wat maecken zy al kruyssen!
Beroerende de locht, en doen de Boomen ruysschen.
Gins staet een looden Kelck vol doodelijck venijn,
Oft sout Medeams sap, oft Circes dranck wel zijn?
Hola! zy wecken al de Geesten hier ter banen,
De locht die is vol vuyrs, en vol gehoorínde Manen,
Ick derf nauw naerder treen, zy maecken een geluyt:
Plutonis Hel-gedrocht, ghy Furien komt uyt!
Tisiphone, Alecton, Megera licht u hielen,
Ick dage u inden naem van dees verstorven zielen,
By Styx en Acheron, dat ghy op desen tijd
U tísamen vinden laet inít midden van dit krijt.
A my! wat sien ick daer inít ronde perck vergaren?
De helle ontledicht schier al heur verbannen scharen,
Zy werden my gewaer, zy hebben my gezien,
Waer loop ick alderbest, waer zal ick henen vlien?


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001