Jaarvergadering VGNU 8 december 2006 te Utrecht

 

1        Opening:
Voorzitter Ton Naaijkens begroet de aanwezigen en opent de algemene ledenvergadering. Aanwezig zijn 16 leden (inclusief 6 leden van het bestuur).

 

2        Na de goedkeuring van de agenda en de notulen van de jaarvergadering verleden jaar vervolgt penningmeester Klaus Gille met:

 

3        Financieel overzicht en verslag van de kascommissie:      
Financieel verkeert de VGNU op moment in een goede situatie. Aan het begin van het boekjaar op 01-09-2006 waren er euro 2242,44 in de kas. Op 17 november 2006 euro 2195.08. Het kasjaar loopt tot 31 augustus 2007. Een verhoging van de contributie is niet nodig.      
De kascommissie bestond uit Henk Harbers en Wolfgang Herrlitz. De voorzitter dankt namens de leden voor hun werk. Op voorstel van de penningmeester worden zij nogmaals gekozen. Per acclamatie wordt het voorstel aangenomen.
De penningmeester wijst op het zinkende aantal leden. De vereniging hebben verlaten: Ivo van den Berk, Kari van Dijk, Odile Jansen, Klaus Peter Lange en Madeleine Rietrag. Bernhard Schmitz is overleden. Er is een nieuw lid te verwelkomen: Tette Hofstra van de RUG.     
KG stelt voor de werving van nieuwe leden opnieuw op de agenda van de volgende bestuursvergadering op te nemen. Thony Visser stelt een junior-lidmaatschap voor studenten voor.    

4        Verslag over het afgelopen verenigingsjaar:
Ton Naaijkens noemt als hoofdpunten de avondcursus, de samenwerking in het sectorplan en de officiele erkenning van de VGNU als vereniging door de inschrijving bij de kvk.       
-  de avondcursus had dit jaar als thema ‘Die deutsche Novelle seit Goethe’. De cursus was succesvol wat zeker ook ermee te maken heeft dat hij is opgenomen in het reguliere studieprogramma (5 ects op niveau 3). De coördinatie en leiding heeft zoals altijd Jattie Enklaar waarvoor de VGNU haar zeer erkentelijk is.
Thony Visser merkt op dat sprekers erop moeten worden gewezen dat de cursus deel uitmaakt van het ba-programma.
Voor het komende jaar stelt voorzitter TN voor een discussie te voeren over de toekomst van de VGNU met als doel de ‘landelijke krachten’ te bundelen die zich met de Duitse taal en cultuur in de breedste zin bezig houden.    
Carla Dauven wijst op de betekenis en de mogelijkheden van de website in dit verband.  

5        Samenstelling en verkiezing van het bestuur:       
Het bestuur bestaat uit acht leden: zes vertegenwoordigers van zes universiteiten plus twee toegevoegde leden. Als voorzitter heeft zich nogmaals Ton Naaijkens beschikbaar gesteld. De overige leden zijn:
Britta Bendieck (UvA), Bram ten Cate (RUG), Annemarie Hinten-Nooijen (RU), Jattie Enklaar (UU), Jörg Meier (UL), Maurice Vliegen (VU), Klaus Gille (toegevoegd).
Het bestuur werd met het volledige aantal stemmen gekozen. De voorzitter werd eveneens met het volledige aantal stemmen gekozen.
Ton Naaijkens aanvaardt zijn ambt voor één jaar. 
 

6         Datum volgende jaarvergadering:    
De datum van de volgende jaarvergadering wordt later vastgesteld. Voorstellen over de inhoudelijke invulling van deze jaarvergadering zijn zeer welkom. Betreffende suggesties graag naar het bestuur zenden.

7        Sluiting
De algemene ledenvergadering sluit om 12.00 uur.

 

Daarna volgt een Studiemiddag – Rondom de Heliand

 

Het religieuze epos Heliand, ontstaan rond 830, is geschreven in het Oudsaksisch en daarmee een van de oudste producten van de Duitstalige cultuur. Het is vrijwel in zijn geheel bewaard gebleven, maar het einde ontbreekt. De bijna 6000 verzen in Oudgermaans stafrijm werden nog nooit integraal in het Nederlands vertaald, hoewel ze laten zien hoe de bewoners van onze streken kennis hebben gemaakt met het christendom. Ter gelegenheid van het verschijnen van de eerste Nederlandse vertaling –  zo’n twaalf eeuwen later – organiseert de Vereniging van Germanisten aan Nederlandse universiteiten in samenwerking met uitgeverij SUN een studiemiddag waar de publicatie ten doop wordt gehouden. De titel van het boek luidt: Heliand. Een Oudsaksisch Christusgedicht uit de vroege Middeleeuwen. Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Jaap van Vredendaal. Aangevuld met de fragmenten van de Oudsaksische Genesis, vertaald door Redbad Veenbaas. Met medewerking van Willem van der Meiden (Amsterdam: SUN 2006). 

Sprekers waren o.a. Peter Nissen, Redbad Veenbaas, Jaap van Vredendaal en Willem van der Meiden. Ton Naaijkens (Utrecht) leidde de studiemiddag. De middag werd afgesloten door een optreden
 van het zangduo ‘Coeur et Lion’.

 

De dag sluit om 17.00 uur met een borrel.


De volgende bijeenkomst van het bestuur vindt plaats op: donderdag, 11 januari 2007, om 16.00 uur te Utrecht.

 

Notulen: Yvonne Delhey