Jaarvergadering VGNU, 5 december ’08

 

Afwezig met bericht: K. Gille, W. Wende, E. v.d. Knaap

 

1. Voorafgaande aan het verslag van de werkzaamheden memoreert de vz. het in 2008 overleden lid Delvaux. en de eveneens overleden heren Mandelkow en Küpper.

 

2. Verslag verenigingsjaar 2007-2008

 

- Het bestuur is 4 keer bijeen geweest.

- De avondcursus is goed bezocht. Het verdient aanbeveling deze in de curricula op te nemen.

- Het is de bedoeling dat er twee keer per jaar een hooglerarenbijeenkomst plaatsvindt. De opmaat was op 3 oktober 2008.

- Ten einde de mogelijkheden voor de groei van de vereniging te bevorderen wordt namens het bestuur voorgesteld de criteria voor het lidmaatschap (statuten artikel 5.2) ruimer op te vatten. De vergadering stemt hiermee in. Op het Nationaal Congres Duits zal een poging worden ondernomen de banden met ‘Levende Talen’en ‘VLoD’ aan te halen. Een voorstel hiertoe zal W. Herrlitz tijdens het volgende Ronde Tafel  Overleg  doen.

- Ten einde de attractiviteit van de jaarvergadering te bevorderen wordt voorgesteld volgend jaar weer een middagsessie met promovendi en evt. postdocs te organiseren.

- Het financieel verslag wordt goedgekeurd.

- De vergadering stelt vast dat de vereniging sterker naar buiten moet treden. Concrete aanleiding is het schrappen van de leerstoel aan de VU. Deze kwestie komt als agendapunt op een volgende bestuursvergadering.

- W. Herrlitz zal onder auspiciën van de VGNU, die de communicatie zal verzorgen, de organisatie van STUK verder op zich nemen.

 

 

3. Verkiezing nieuw bestuur

 

- Het nieuwe bestuur wordt bij acclamatie verkozen (Weinhold (RU), ten Cate (RUG), Naaijkens (UU), den Besten (UvA), Meier (Leiden), Vliegen (VU)). Klaus Gilee blijft toegevoegd lid.

- Ton Naaijkens wordt bij acclamatie als vz. herkozen.

 

De vz. bedankt de aftredende leden voor hun inspanningen: Britta Bendieck (UvA), Annemarie Hinten (RU).

 

 

 

4. ‘Duits aan de universiteiten’

 

De vergadering kan zich vinden in de formulering dat 2/3 van de opleidingsduur in de Ba uit vakspecifieke delen dient te bestaan. Idealiter zou het aanbod ruimer moeten zijn (keuzeaanbod). Bestuurders zouden op hun verantwoordelijkheid inzake deze kwantitatieve en dus ook kwalitatieve aspecten gewezen moeten worden. Een ander punt betreft de kwaliteit van lesgevers. Opgemerkt wordt dat het mogelijk beter is het vak niet aan te bieden dan met ongekwalificeerde docenten.

 

MV