Verslag jaarvergadering 04-12-2009

 

Aanwezig:

Hans den Besten, Bram ten Cate, Jattie Enklaar, Klaus Gille, Henk Harbers, Wolfgang Herrlitz, Alexandra Lenz (gast), Jörg Meier, Ton Naaijkens (vz.), Hub Nijssen, Maurice Vliegen

 

Afwezig met kennisgeving:

Britta Bendieck, Birgit Bexten, Theo Cramer, Carla Dauven, Ewout van der Knaap, Barbara Mariacher,Wim Peeters, Thony Visser

 

1.   Opening en mededelingen

 

De voorzitter staat stil bij de overleden leden: Peter Delvaux en Alexander von Bormann.

      De voorzitter bedankt het aftredend lid Ulrike Weinhold voor haar bestuurswerkzaamheden.

 

Aankondigingen (zie ook website VGNU):

 

VGNU-avondcursus: 8 februari - 14 juni 2010. Titel: Romantik - Der Aufbruch ins Grenzenlose

 

STUK: 18 juni 2010

 

2.   Verslag van werkzaamheden

 

Inhoudelijk:

Het bestuur is in 2009 drie maal bijeen geweest: 2 april, 4 juni en 24 september. Daarnaast heeft er twee maal een hooglerarenoverleg plaatsgevonden

 

      Verreweg de meeste aandacht is het afgelopen verenigingsjaar uitgegaan naar de discussienota “Kwaliteit opleidingen Duits ernstig in gevaar” (zie verslagen) en de VGNU-brief aan de decanen waarin het bestuur zijn zorg uitspreekt. De reacties van de decanen  waren  waarderend (RU, UU, UvA en VU). Daarnaast is het weer mogelijk gebleken een avondcursus (zie boven) te organiseren.

 

Organisatorisch:

 

Het saldo van de vereniging ontwikkelt zich licht positief, het aantal leden stagneert echter. De kascommissie (Harbers & Herrlitz) heeft de stukken in orde bevonden. Aan de penningmeester wordt décharge verleend.

 

3.   Verkiezing nieuw bestuur

 

De volgende leden stellen zich kandidaat: Hans den Besten (UVA), Bram ten Cate (RUG), Jörg Meier (UL), Ton Naaijkens (UU), Maurice Vliegen (VU). Een kandidaat voor Nijmegen is niet bekend. Het nieuwe bestuur wordt met algemene stemmen bij acclamatie gekozen. Ton Naaijkens is nog één jaar beschikbaar als voorzitter. Ook hij wordt met algemene stemmen bij acclamatie gekozen. Op verzoek van het bestuur treedt Klaus Gille als penningmeester en webmaster toe tot het bestuur.

4.   Actueel Duits aan de universiteiten

 

      Ter tafel ligt een stuk (bijlage 1) van de hand van de voorzitter waarin mogelijkheden tot samen-werking op BA- en MA- niveau worden geschetst. Daarnaast wordt een lans gebroken voor de aanvraag van gezamenlijke aanvragen voor onderzoeksprojecten. De discussie concentreert zich hierbij op de mogelijkheid van een reële inschatting van de bezettingsgraad op korte en middellange termijn. Dit blijkt mede gezien lopende bezuinigingsoperaties, hooglerarenplannen en de nog onzekere status van aanvragen in het kader van Duurzame Geesteswetenschappen lastig. Men is het er echter over eens dat het stuk voldoende punten bevat om in 2010 ter hand te nemen.

 

5.   Wvttk & sluiting

 

      Geen bijzonderheden.

 

MV

 

Bijlage 1

 

VGNU – jaarvergadering 2009

Duits aan de universiteiten – wat te doen in de actuele situatie? Een aanzet.

Uitgangspunt

Gegeven de politieke discussie rond de nota Duurzame Geesteswetenschappen is het voor de universitaire vestigingen Duits van levensbelang om de krachten te bundelen en de opleidingen stevig te verankeren in de structuren van de respectievelijke universiteit. Het gaat er om de – één – stem te laten horen teneinde een goede kwaliteit van de Nederlandse germanistiek te kunnen handhaven (dit tegen de achtergrond van studentenaantallen die stijgen of stabiel zijn, maar naar bestuursnormen achterblijven). Door met vereende krachten te werken aan een strategie om de aantrekkingskracht voor studenten te versterken – om de evidente redenen van economische, Europese en culturele aard – kunnen we samen meer bieden dan alleen en een eventuele taakverdelingsoperatie voorkomen.

Voorstel

Vanuit de VGNU of anderszins gezamenlijk een plan maken voor onderwijs in de bachelor- en masterfase dat een meerwaarde kent ten opzichte van het apart optrekken van de universiteiten, ondermeer door gemeenschappelijke projecten en gedeelde opleidingsonderdelen.

 

Mogelijkheden van samenwerking op bachelor-niveau

Samenwerking moet gebaseerd op het uitgangspunt dat die universiteiten die Duits aanbieden dat  doen met een kernprogramma van minimaal 120 ECTS per universiteit. De opleidingen worden verder versterkt door:

·        internationalisering  verder te stimuleren en bachelorstudenten verplicht een deel van hun studie door te brengen in het Duitstalige buitenland

·        interuniversitair onderwijs te organiseren, met als mogelijke middelen:

 

1.     Een gezamenlijke jaarlijkse studentenconferentie beleggen waarop de bachelor-eindwerkstukken worden gepresenteerd en verdedigd voor een forum van gezamenlijke docenten naar het model van de STUK-conferenties van de VGNU;

2.     Deze presentatie koppelen aan de externe beoordeling van de bachelor-eindwerkstukken door een docent van een andere dan de moederuniversiteit (interuniversitaire beoordeling);

3.     In het onderwijsprogramma een jaarlijkse thematische lezingen-cyclus inbouwen met deelname van alle docenten naar het model van de VGNU-avondcursus, eventueel op roulerende plaatsen (ECTS toekennen op basis van afrondend werkstuk, begeleid door de moederuniversiteit);

4.     Een digitale hangplek voor germanistiek-studenten creëren, bijvoorbeeld rond de jaarlijkse lezingencyclus, voor het posten en uitwisselen van informatie en expertise en ter stimulering van een community;

5.     Gezamenlijk een model ontwikkelen voor het realiseren van extra taalvaardigheidstraining waarin een directe koppeling mogelijk wordt met de standaards van het Europese referentiekader (ERK, CEF), bijvoorbeeld via een geconcentreerde cursus op de helft van het academisch jaar.

6.     Et cetera

 

Of zijn er betere middelen?

Mogelijkheden van samenwerking op master-niveau

De samenwerking op masterniveau zou gebaseerd moeten zijn op een nog inhoudelijkere en intensievere uitwerking van de sectorplanprincipes, maar dan zonder de logistieke rompslomp die dat met zich meebrengt. De opleidingen kunnen efficiënt gebruik maken van de masterprogramma’s die aan elke universiteit ingericht worden en daar bovenop een plan ontwerpen om de een gezamenlijke, volledig disciplinaire master Duitse Taal & Cultuur te realiseren die zich profileert tegenover andere masteropleidingen in binnen- en buitenland door zijn contrastieve en comparatieve extra-muros-karakter. De verschillende universiteiten kunnen daarbij de kaarten verschillend uitspelen en elkaar aanvullen, afhankelijk van specialisaties en aanwezige expertises.

 

Is dit gewenst of mogelijk?

 

Mogelijkheden op het gebied van onderzoek en kennisvalorisatie

De samenwerkende leerstoelhouders germanistiek moeten streven naar het gezamenlijk aanvragen van onderzoeksprojecten. Deze projecten zullen tevens uitmonden in gezamenlijke conferenties op het gebied van de Duitse taal en cultuur. Het netwerkende en internationaliserende effect dat hiervan uitgaat zal ondersteund worden door gezamenlijke publicaties (bijvoorbeeld via de nieuwe digitale serie Utrechter Blätter. Research Review on German Language & Literature). Met een gezamenlijk optreden kan de naam en faam van Duits via de media worden versterkt, waarbij gebruikt gemaakt kan worden van ingeplande initiatieven waar het meer gaat om kennisoverdracht (bijvoorbeeld via de uitgave van een tijdschriftnummer over de nieuwste Duitse literatuur – Armada 2010).

 

Is dit de goede weg? Hoe kunnen we anders meer zichtbaar worden?

tn/4 december 2009